Foreningen Stammeforeningen (FSD) blev stiftet i december 1971. FSD er en aktiv forening med over 500 medlemmer. FSD ledes af en bestyrelse på 7 personer. Højeste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted hvert år i april/maj måned. Sekretariat Den daglige kontakt til medlemmerne foregår via foreningens sekretariat. Sekretariatet er bemandet med vores halvtidssekretær Karen M. Thorsen. Der er følgende telefontræffetider Mandag, onsdag og fredag kl. 10.30-12 Tirsdag og torsdag kl. 16-17.30. Kurser FSD arrangerer kurser, bl.a. kurser om kommunikation, om at blive set og hørt og om behandlingslyst eller konfliktangst. En deltager siger: "Det har været en stor oplevelse for mig. Jeg har haft det en del bedre med mig selv og mine omgivelser efter kurset." Informationsarbejde FSD udgiver "UDTRYK" 4 gange om året. Bladet har fast redaktør som samler og redigerer stoffet fra medlemmerne og anden information - f.eks. internationalt stammestof. FSD søger også om midler til at udvikle og formidle mere information om stammen som handicap. Der bliver arbejdet på at skabe opmærksomhed om stammen og foreningen. FSD udgiver bøger, pjecer, foldere og videobånd. Forældrearbejde FSD arrangerer meget populære sommerlejre for forældre med børn der stammer. Der er også planer om at afholde et højskoleophold, da der har vist sig stor interesse for et sådant. Ungdomsarbejde FSD arrangerer sommerlejre for unge og arbejder for at de unge får mulighed for at få den uddannelse de ønsker og har evner til. Omverdenen FSD arbejder på at påvirke regionerne og kommunerne så de f.eks. laver tilbud til skolebørn om behandling. FSD forsøger også at påvirke andre politiske instanser, f.eks. Undervisningsministeriet i forhold til reglerne om fravigelse fra de gældende eksamensregler, Arbejdsministeriet i forhold til reglerne om ansættelse af handicappede. FSD er medlem af DH - Danske Handicaporganisationer. Internationalt FSD deltager i og arrangerer nordiske stammeseminarer, som afvikles hvert år. Hvert 3. år afvikles en verdensstammekongres.  FSD er tilsluttet European League of Stuttering Associations (ELSA) samt International Stuttering Association (ISA). Forskning/Udvikling FSD støtter forskning og sidder med i bestyrelsen for DaVS - Dansk Videnscenter for Stammen. DaVS har lavet forskellige projekter bl.a. et arbejdsmarkedsprojekt i samarbejde med Videnscenter for Epilepsi, et skoleprojekt, en undersøgelse om behandlingssituationen i Danmark og et informationsprojekt rettet imod personale der har med førskolebørn at gøre. Medlemskab Et års medlemskab koster 100 kr. pr. person inkl. medlemstidsskriftet "Udtryk" - 4 numre pr. år. Prisen er ens for alle medlemstyper. Foreningens formål:  At udbrede kendskab til stammen og stammeres vilkår. At udøve oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsag, forebyggelse og behandling. At støtte forskning med hensyn til stammebehandling. At bidrage til sikring af behandlings- og undervisningsmulighederne. At varetage stammeres interesser på enhver måde. Handicap: Der er ca. 50.000 stammere i Danmark. Graden af stammen svinger fra person til person. Struktur: Landsforening med lokalafdelinger. Aktiviteter: Information om stammen og dens virkninger. Arbejder for bedre behandlingsmuligheder. Afholder kurser, der supplerer de offentlige tilbud og viser nye veje. Hvert år afholdes der et stammeseminar i et af de nordiske lande.